PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit erhåller en BBB- rating från Scope

Onsdagen den 3 november 2021, kl 17.00

SBP Kredit AB (publ) undersöker möjligheterna att i en ny fond, SBP Kredit II AB (publ), emittera ett säkerställt kapitalandelslån.

Det säkerställda kapitalandelslånet har erhållit en preliminär BBB- rating från Scope. En slutlig rating kommer att presenteras efter att en eventuell emission genomförts.

”Vi är glada att genom en investment grade-rating från Scope kunna presentera bolagets goda kreditvärdighet. Ratingen tydliggör hur bolagets strukturerade kredit- och riskhanteringsprocess skapar en väl fungerande utlåningsverksamhet”, säger Matts Kastengren, VD på SBP Kredit. 

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter. Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

=>  Pressmeddelande (pdf)
=>  Se Scopes pressmeddelande (scoperating.com)