SBP - Ett finansiellt institut

 Svensk Bostadspartner

Ett finansiellt institut

Svensk Bostadspartner AB (“SBP”) är sedan hösten 2019 är ett av Finansinspektionen godkänt registrerat finansiellt institut.

Kreditgivning mot panträtt i fast egendom

SBP ägnar sig varken åt betalningsförmedling och mottagande av medel, eller tar emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Bolaget är därför inte ett kreditinstitut som bedriver bank- eller finansieringsrörelse.

SBP lämnar emellertid kredit mot panträtt i fast egendom, vilket är en typ av finansiell verksamhet som inte är tillståndspliktig. Eftersom SBP gör detta, trots att bolaget varken är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, så klassificeras SBP som ett s k finansiellt institut och är därför registrerat som ett sådant hos Finansinspektionen.

För ytterligare information om grunden för Svensk Bostadspartner AB:s rättsliga grund vänligen kontakta vår VD.