Så här går det till

Vår process består av flera steg. Genom ett förenklat förfarande och korta beslutsvägar kan ditt projekt förverkligas snabbt.    

Så här går det till

1. projektmaterial

Projektägaren presenterar sitt projekt, normalt i ett möte, och lämnar över information. Denna information är ofta en projektbeskrivning med budget och väsentliga avtal som köpeavtal, entreprenadavtal, ev kostnadskalkyl o dyl.

2. AFFärsgenomgång och analys

SBP analyserar och begär in eventuell kompletterande information för att kunna ge ett konkret affärsförslag. Därefter stämmer SBP av med projektägaren inför nästa steg.

3. KREDITBeslut

SBP fattar ett formellt kreditbeslut, som är giltigt upp till 6 månader. Beslutet är i regel förknippat med ett antal villkor, vilket medför att SBP kan fatta kreditbeslut även om väsentliga frågor kvarstår att lösa. Syftet med detta är att du som kund ska veta att finansiering finns tillgänglig så snart villkoren är uppfyllda. Exempel på sådana villkor kan vara bygglov, entreprenadavtal, godkänd bankfinansiering, förhandsavtal eller annat avtal som reglerar slutligt ägande av den färdigställda fastigheten e dyl.

4. Låneutbetalning

När villkoren är uppfyllda begär SBP in och granskar relevanta handlingar. SBP tar fram avtal, och låneutbetalning sker efter överenskommelse.

5. LÖPANDE UPPFÖLJNING

SBP följer byggnationen löpande och gör besök på byggplatsen. Vid byggnadskreditiv görs en inspektion på plats före varje utbetalning. 

Projektägaren sänder in en skriftlig uppföljning varje kvartal.  

6. Slutförande

Sista fasen är färdigställande av projektet och återbetalning av lån. Lånet löper normalt till dess att projektet är färdigställt och långsiktigt ägande samt finansiering är på plats.