Så här fungerar

fastighets­finansiering

När ditt fastighetsprojekt behöver extra kapital under en viss period.

Byggnadskreditiv

Finansiering av byggnation

Vi finansierar byggnation av alla typer av fastigheter såsom nyproduktion av bostads- och hyresrätter, kontor, industri, samhällsfastigheter, m m.

Byggnadskreditivet tillhandahålls i de flesta fall som senior finansiering men kan även kombineras med underliggande belåning från bank.

Junior finansiering

Junior finansiering till kreditiv, även kallad toppfinansiering

Vi lånefinansierar den del av byggkostnaden som inte finansieras av banken, d v s det kapital som kommer mellan egna medel och bankfinansiering.

Fastighetslån

Andra typer av fastighetslån

Den vanligaste projektkategorin som vi finansierar är nybyggnation av bostäder men vi finansierar även andra typer av projekt.

Så här går det till

Vår process består av flera steg. Genom ett förenklat förfarande och korta beslutsvägar kan ditt projekt förverkligas snabbt.    

Fastighets­­finansiering

SBP är ett lösnings­orienterat företag med specialist­kompetens från finansierings- och fastighets­branschen. Vi erbjuder våra kunder ett konkurrens­kraftigt alternativ för att möjlig­göra och under­lätta finansiering av fastighets­projekt. 

För bostads­rätts­projekt kan det kan röra sig om junior finansiering eller byggnads­kreditiv. Vi finansierar även andra typer av projekt såsom renover­ingar, konvert­eringar, brygg­lån och mark­förvärv.

Vi utvärderar ditt projekt och låne­finansierar när våra vill­kor är upp­fyllda. Du får finansierings­stöd under en viktig fas av ditt projekt och åter­betalar när projektet avslutas.

Vi erbjuder

Efter beslut om finansiering betalar vi ut lån när vissa villkor har uppfyllts.

Beslutet är giltigt i 6 månader.

Lånefinansiering som kompletterar bankfinansiering för respektive projekt.
Okomplicerad lånestruktur med villkor som liknar bankens.
Som långivare tar vi en fast ränta. Vi tar inte vinstdelning.