fastighets­finansiering

Vi finansierar alla typer av fastigheter

SBP Kredit erbjuder företag lån till ny- och ombyggnation av fastigheter samt lån till förvärv av fastigheter och mark. Vi finansierar alla typer av fastigheter som bostäder, kontor och industriella fastigheter i Sverige.

Fastighetsfinansiering kan se lite olika ut och SBP kan skräddarsy en lösning som passar ditt fastighetsprojekt.

Våra finansieringslösningar innebär att vi kan vara med under hela processen från markförvärv till färdigställande av ett fastighetsprojekt eller delar av den. Vi finansierar även köp av fastigheter och mark.

SBP kan antingen vara ensam långivare eller tillföra det kapital som kan behövas för att fylla gapet mellan bankfinansiering och eget kapital.

Genom vår långa erfarenhet av projektutveckling, projektfinansiering och finansmarknad samt bank bidrar vi genom att tillskjuta både kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett fastighetsprojekt.

Lånevillkor:

  • Belopp 5 miljoner kronor och uppåt
  • Belåningsgrad upp till 75 procent
  • Löptid upp till 60 månader

Hur stort belopp vi lånar ut är en samlad bedömning av affären och vilka säkerheter som finns. Som säkerhet tar vi pantbrev, pant i aktier eller annan likvärdig säkerhet tillsammans med en moderbolagsgaranti.

Kreditbeslut fattas av ett särskilt utsett kreditutskott som sammanträder varje vecka. Vår effektiva kreditprocess gör att vi är snabba på att ge besked.

Kreditprocessen

Vår kreditprocess sker i fem steg. Korta beslutsvägar och genomarbetad struktur bidrar till en snabb process.

1. Projektbeskrivning

Projektägaren presenterar sitt projekt med budget och relevanta avtal som köpe- och entreprenadavtal.

2. Affärsgenomgång och analys

SBP analyserar och begär in eventuell kompletterande information för att kunna erbjuda ett affärsförslag.

3. Kreditbeslut

SBP fattar ett formellt kreditbeslut inom två veckor, som är giltigt upp till sex månader. SBP kan fatta beslutet trots att vissa villkor måste uppfyllas som bygglov, entreprenadavtal och annan bankfinansiering.

4. Låneutbetalning

När villkoren är uppfyllda tar SBP fram låneavtal och utbetalning sker enligt överenskommelse.

5. Slutförande

Sista steget är färdigställande av projektet och återbetalning av lånet. Lånet löper normalt till dess att projektet är färdigställt.

Under projektets gång sker en löpande uppföljning. SBP gör flera besök på plats och inför varje utbetalning sker en besiktning på byggarbetsplatsen. Projektägaren skickar även in en skriftlig uppföljning varje kvartal. Vår affärsmodell med kontinuerlig uppföljning fungerar som ett stöd under hela byggnadsperioden.